ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ БЛАГОДІЙНОЇ АКЦІЇ «TURBOTA PRO»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ)

1.1. Правила проведення благодійної акції «TURBOTA PRO» (надалі – «Правила») визначають порядок проведення благодійної акції, умови благодійної акції та інші необхідні умови.
1.2. Благодійна акція «TURBOTA PRO» (надалі – «Акція») – захід, метою якого є допомога Збройним Силам України за рахунок бонусів, накопичених клієнтом мережі АЗК БРСМ-НАФТА в програмі лояльності БРСМ PLUS.
1.3. Мета проведення Акції – зібрання коштів на допомогу Збройним Силам України та надання можливості українцям зробити свій внесок у перемогу, адже навіть найменша пожертва є важливою для наближення нашої перемоги у боротьбі з ворогом за незалежність і цілісність України.
1.4. Допомога Збройним Силам України – це закупівля та передача Партнером Акції для Збройних Сил України амуніції, теплих речей, взуття, засобів надання першої медичної допомоги та інших спеціалізованої допомоги.
1.5. Бонус – одиниця виміру винагороди, яку отримує учасник програми лояльності БРСМ PLUS при виконанні її умов.
1.6. Програма лояльності БРСМ PLUS – комплексна система заходів, що регулює взаємовідносини між організатором та учасниками програми, в рамках якої є можливість накопичувати бонуси та отримувати винагороди.
1.7. Мобільна аплікація БРСМ PLUS – програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях, що дозволяє скористатися всіма перевагами Програми лояльності БРСМ PLUS мережі АЗК БРСМ-Нафта;
1.8. Учасник Програми лояльності БРСМ PLUS – фізична особа – клієнт мережі АЗК БРСМ-НАФТА, який бере участь в Акції, згідно з умовами, що встановлює Організатор.
1.9. Організатор Акції – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР».
1.10. Партнер Акції – Благодійна організація «Благодійний фонд «БРСМ».

2. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ, ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ТА УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. Акція проводиться в мобільній аплікації БРСМ PLUS програми лояльності БРСМ PLUS.
2.2. Період проведення Акції: з 00:00:01 13.09.2022 до досягнення мети Акції, яка зазначена в п. 1.3. цих Правил.
2.3. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилось 18 років, що проживають на території України.
2.4. Учасником Акції є кожен учасник програми лояльності БРСМ PLUS, який здійснить перерахунок власних бонусів або їх частину у мобільній аплікації БРСМ PLUS в рамках Акції.
2.5. Участь в Акції дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
2.6. Для участі в Акції Учасники повинні в повній мірі виконати умови цих Правил.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

3.1. В Акції беруть участь особи, які у період з 00:00:01 13.09.2022 на виконання мети Акції, яка зазначена в п. 1.3 даних Правил, в аплікації БРСМ PLUS виконають наступні дії:
На головній сторінці аплікації зайти в розділ «Мій кабінет»
Обрати «Мій кабінет».
Натиснути на кнопку «Моя знижка»
Перетягти повзунок на ту кількість відсотків яку учасник бажає перерахувати на виконання мети Акції, яка зазначена в п. 1.3. даних Правил.

4. ПОРЯДОК І СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ ПРО ПІДСУМКИ АКЦІЇ

4.1. Щомісячно зібрана сума грошових коштів буде перерахована Організатором Акції на розрахунковий рахунок Партнера Акції відповідно до умов укладеного між сторонами договору про співпрацю на надання благодійної пожертви.
4.2. Сума зібраних коштів буде направлена Партнером Акції на придбання амуніції, теплих речей, взуття, засобів надання першої медичної допомоги та іншої спеціалізованої допомоги для Збройних Сил України.
4.3. Інформування Учасників про підсумки Акції та цільове використання зібраних грошових коштів проводиться шляхом розміщення підсумків Акції в blagobrsm.com.

5. ІНФОРМАЦІЯ/ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ/ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА

5.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює свою згоду на:
5.1.1. Обробку своїх персональних даних, наданих у межах проведення Акції згідно з цими Правилами, включаючи такі дії як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень. Такі дані будуть зібрані та занесені в базу персональних даних, власником якої є Організатор.
5.1.2. Безкоштовне використання Організатором наданої Учасником у межах участі у Акції інформації з маркетинговою та/чи рекламною метою, зокрема, на використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю з ним або інших матеріалів про нього шляхом публікації/розповсюдження/сповіщення в засобах масової інформації, у будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в мережі Інтернет, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Відповідне використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення.
5.2. Організатор може використовувати персональні дані Учасників у будь-який спосіб, що не суперечить законодавству України, в тому числі на передачу третім особам, задіяним у організації та проведенні Акції.
5.3. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення або у зв’язку із проведенням Акції належать Організатору. Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цими Правилами та відповідають чинному законодавству України.
5.4. Організатор гарантує, що під час збору, обробки та подальшого використання інформації, отриманої від Учасника Акції, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації, надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

6. ОБМЕЖЕННЯ

6.1. Ні Організатор, ні Партнер не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Партнера обставин, що унеможливлюють виконання ними своїх зобов’язань.
6.2. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками.
6.3. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме: можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
7.2. Організатор/Партнер не несе зобов’язання щодо відшкодування будь-яких витрат Учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під час участі в Акції.
7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор та Партнер залишають за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.4. Усі зміни/доповнення до цих умов вносяться шляхом їх публікації на офіційному сайті Організатора http://brsm-nafta.ua 3міни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
7.5. Учасникам рекомендується перевіряти умови Правил на предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями.